സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശനം ഫീസടക്കേണ്ടതില്‍ അവ്യക്ത്ത ഇല്ല

asianetnews · 2,167 views
സ്വാശ്രയ മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശനം ഫീസടക്കേണ്ടതില്‍ അവ്യക്ത്ത ഇല്ല
Asianet News - Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/asianetnewstv